فاصله کانونی چه تاثیری روی احساس تصاویر شما می گذارد؟ در این فیلم من …