عکس گروهی از # مدلهای_بزرگ از # مجسمه اخیر با همکاری T …