عکس گرفتن از چلپ چلوپ به مهارت و صبر نیاز دارد. مربی ما ، دیوید نیچه ، …