عکس کامپوزیت ری بان توسط یونوت آنیسکا. Ionut درباره این عکس: "Focus stacking …