# عکس شلیک توسطismishko (get_repost) ・ ・ ・ شلیک در @ prostudio.dnepr روتوش کردن …