عکس خوب و تمیز توسط @ joeycruz57 برای اینکه فرصتی در استفاده از فید ما استفاده شود # …