عکسبرداری توسط Chugi برای انتصاب طرفدار باشگاه گذشته. فرصت عالی برای گرفتن بازخورد …