عکاسی کامپوزیت عالی توسطtamashariphotography ، عکاس مستقر در برلین و بازنشسته …