عکاسی لوازم آرایشی سرگرم کننده است! و در عین حال روی حیله و تزویر. ما این عکس را برایinstap انجام دادیم …