عکاسی جواهرات می تواند مشکل باشد ، به خصوص اگر حلقه ای با p عظیم باشد …