عکاسان مدعو به دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین