عکاسان خبری ایران و مصر در جمع ۵ شرکت کننده برجسته مسابقه استنین