عشق لیوان شیشه ای را پاک کنید! یک ضربه سریع یکی از آنها وقتی مجموعه ای برای استودیو گرفتیم …