شیشه گوگل – من آنها را برای چند ماه داشتم ، سرگرمی در اطرافم و سرگرم کردن مردم …