شکل شراب کار بر روی یک دوره جدید؛) #wine #glass #darkshape #photigy #sexy …