شکسته شدن صحنه CGI با فیلم کوتاه پیاده روی پس از تولید توسط آندری …