شنبه شما چطور است؟ اینجا مال من است – توسط سان خوزه #rose #garde متوقف شد …