شلیک آرتور امسکی برای کارگاه شماره ۲۴ ، که در آن می توانید بیاموزید که چگونه ایجاد کنید …