شب در #beach در سانتا کروز! با افراد جالب روبرو شدم ، از # گوش #ocean لذت برد …