شات اخیر از دوره ای که امروز منتشر کردیم. روتوش توسطgenialar. دیدن …