سیاه و سفید؟ هنگام شلیک مواد فلزی کروم ، رنگ را انتخاب می کنید. این من …