سطوح فلزی بسیار جلا و چهره های شیشه ای ساعتها را به یک چالش واقعی برای …