زمان یک شام # گلسوفووین بعد از شام؟ دیروز برخی از ایده ها را در Photigy Stu آزمایش کرد …