ریکارد ریولینی ، دانشجوی حرفه ای باشگاه ، درباره شوتش می گوید: "… من فقط یک سرعت داشتم …