روز مادر مبارک! ما این تصویر را چند وقت پیش برای مطلبی درbhpho ایجاد کردیم …