روابط عمومی جشنواره تئاتر: عکاسی آثار فجر طبق یک قاعده بر عهده دبیرخانه است