رفقا و همسرم در دستشان یافتند. باید چکار کنم؟ ؛) #stanford …