دیگری ، یکی از اولین کارهای تجاری من # جواهرات. زمان Looooong پیش ، هنوز هم نگاه کنید …