دو پسر بزرگ ، لنزهای ۸۵ میلیمتری f1.2. کدام یک را می گرفتی؟ ما هر دو تست کردیم ،