دوشنبه؟ شراب نیست؟ شلیکpatrykmajewski ____________________ # زندگی_ای …