در یک اتاق تاریک ، یک پلکسی گلاس تاریک و یک دوربین تاریک تاریک روی من وجود دارد …