در پشت صحنه # کارگاه اخیر در یک Photigy #photo #studio. 88 اینچ بزرگ …