در پشت صحنه از کارگاه امروز که ما برای حضور در لیست طرفدار باشگاه خود انجام دادیم …