در این شلیک توسط لری P ، دو قرار گرفتن در معرض جلوه های ویژه در دوربین با هم مخلوط شدند …