در اینجا یک عکس واقعا آبدار توسط آنتون سرکین ، عضو طرفدار باشگاه ما قرار گرفته است. با تشکر از شما برای …