در اینجا یک شلیک صاف توسط یکی از دانشجویان ما ، آرتور امسکی ، که از Canon 6D wi استفاده کرده …