در اینجا می رویم: نور شدید و فرود نرم برای ایجاد این # خوشبختانه …