# دختر کوچک من در حال کشف #tesla است. واقعا قشنگ #car ، # قدرتمند اما بعضا خیلی هم …