خوب! دوست دارید که چگونهgenialar این چلپ چلوپ را از بسیاری از عکس هایی که در طول یک spl انجام دادیم ساخته است …