خاطرات تاجر؛) این محل کار من برای این عصر است. ممکن است ب …