خاطرات بسیار خوبی از "گفتگوها در Google" که من یک سخنران مهمان بودم. ممنون کریل …