حلقه توپ الماس. چیزی بسیار #unusual. یک تکلیف برای یکی از کارمندان ما بود …