حسگرهای خمیده؛ گام بزرگ بعدی در عکاسی San Francisco‎‎