حرکت یخ به علاوه پس زمینه رنگارنگ! شات عالی توسط آندری پرز برای کارگاه ۳ …