جیمز کرن برای کارگاه شماره ۳۹ پرو طرفدار باشگاه ، عکاسی با کار شیشه ای رنگارنگ: "در آنجا …