جواهرات نزدیک به آویز "قطره الماس" با نام تجاری Na-هووک شلیک کرد. از Phigy ph …