# جنگنده کوچک من؛) #Girls چند روز پیش به یک باشگاه کمربند سیاه ملحق شد. و من دریافت می کنم …