تمرین سبک # پینیتینگ در حین فوتوکلک ما. خوب بود ، از همه متشکرم برای …