تصویر کامپوزیت برای انتساب گذشته شماره ۳۶ ، اجرای عالی توسط مارکل ، س …