تصویر اول از #Beauty #Portraits #workshop که در استودیوی Photigy داشتیم بیشتر …